MidiWrist Logo MidiWrist Release Notes

Control synths from your Watch

v1.2.1

v1.2.0

v1.1.0

v1.0.3

v1.0.2

v1.0.2

v1.0.0